Nabór wniosków o dofinasowanie z budżetu województwa został przeprowadzony w dniach od 26 marca 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

Na przedmiotową listę operacji zostało wpisanych 91 wniosków na łączną kwotę kosztów całkowitych wynoszącą 3 074 176,85 zł, z czego kwota pomocy to 1 080 310,00 zł. Wszystkie ze złożonych aplikacji przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując liczbę punktów od 61 do 34.

Kolejnym etapem, we wdrażaniu Programu, będzie przekazanie pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej w 2021 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

W przypadku przyjęcia stosownej uchwały przez radnych województwa, decydującej o udzieleniu pomocy, będą zawierane umowy o dofinansowanie zadań z gminami na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej.

Aktualnie środki zabezpieczone w budżecie województwa pozwalają na dofinasowanie 67 zadań z listy rankingowej (kwota 796 415,00).