Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z trwającym naborem wniosków o przyznanie pomocy na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”  w ramach PPOW. Podczas szkolenia zostały omówione kwestie dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z budżetu województwa podkarpackiego w 2019 roku w ramach Inicjatywy. Poruszono również tematy z zakresu kryteriów oceny wniosków i wyboru projektów do dofinasowania w oparciu o zatwierdzone regulacje prawne. Spotkanie zakończył panel dyskusyjny uczestników.

Jednocześnie przypominamy, o trwającym naborze wniosków o pomoc finansową na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”, który kończy się w dniu 10 maja br.

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (p. 432), Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (parter). Wniosek uznaje się za złożony w terminie, jeśli wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie do 10.05.2019 r.

Powstanie „Uniwersytetu Samorządności” ma na celu wdrażanie działań ukierunkowanych na wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Zadaniem „Uniwersytetu Samorządności” jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które stanowiłyby odpowiedź na całość potrzeb lokalnych społeczności w zakresie samorządności.

Program zakłada powstanie przynajmniej jednej placówki „Uniwersytetu Samorządności” w każdym z 21 powiatów województwa podkarpackiego.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie PROW UMWP pod nr tel.: 17 747 69 09, 17 747 6948.

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl