Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Nabór wniosków o dofinasowanie z budżetu województwa na realizację I etapu Inicjatywy został przeprowadzony w dniach od 15 kwietnia do 10 maja 2019 roku. W ramach przedmiotowego naboru 27 gmin z 16 powiatów z terenu województwa podkarpackiego przedłożyło wnioski o przyznanie pomocy na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

Weryfikacja przedłożonych aplikacji odbywała się w zgodnie ze Szczegółowymi warunkami i trybem przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. Wszystkie ze złożonych aplikacji przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując liczbę punktów od 47 do 91. Po przeprowadzeniu oceny sporządzono szczegółowe listy rankingowe, na których znalazło się 27 Wnioskodawców.

Na podstawie szczegółowych list rankingowych opracowanych dla każdego powiatu, została przygotowana lista rankingowa obejmującą zestawienie 16 Gmin, które uzyskały najwyższą ilość punktów (najlepiej punktowane gminy z 16 powiatów, które przedłożyły wnioski o przyznanie pomocy). Łączna wnioskowana kwota pomocy na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” wynosi 232 468,00 zł., koszty całkowite planowanych zadań opiewają na wartość 510 854,72 zł.

Następnym, najważniejszym etapem, będzie przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 24 czerwca 2019 r.

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl