Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

O kolejności przyznania pomocy decydowała kolejność wynikająca z listy rankingowej.  Pomoc finansowa zostanie przekazana gminom na współfinansowanie zadań realizowanych  w sołectwach uczestniczących w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Następnym etapem będzie zawarcie umów o dofinasowanie zadań.

W dniu 14 maja  2024 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę nr 3/49/24 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w 2024 dla naboru wniosków przeprowadzonego  w dniach od 22 stycznia do 23 lutego 2024 roku.

W ramach  naboru  przedłożonych zostało 85 aplikacji. Jeden wniosek nie przeszedł oceny formalnej z uwagi na niezgodność z założeniami Programu. Wszystkie z przedłożonych wniosków o przyznanie pomocy przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną,  uzyskując liczbę punktów od 57 do 32.  

Wobec powyższego pomocą finansową objęci zostaną wnioskodawcy znajdujący się na zatwierdzonej liście rankingowej, do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Województwa Podkarpackiego tj. do kwoty 1 083 143,00 zł.

Załączniki:

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl