Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Nabór wniosków o dofinasowanie z budżetu województwa na realizację I etapu Inicjatywy został przeprowadzony w dniach od 26 marca do 23 kwietnia 2021 roku. W ramach przedmiotowego naboru 23 gminy z 18 powiatów (z powiatu jasielskiego, leskiego oraz niżańskiego nie wpłynęły aplikacje) z terenu województwa podkarpackiego przedłożyło wnioski o przyznanie pomocy na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”. Maksymalne wsparcie wyniosło do 50% wartości kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 15 tys. zł. Każdy samorząd mógł ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu.

Weryfikacja przedłożonych aplikacji odbywała się zgodnie ze Szczegółowymi warunkami i trybem przyznawania pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2021 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”. Wszystkie złożone aplikacje przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując liczbę punktów od 40 do 90. Po przeprowadzeniu oceny sporządzono szczegółowe listy rankingowe, na których znalazło się 23 Wnioskodawców.

Na podstawie szczegółowych list rankingowych opracowanych dla każdego powiatu, została przygotowana lista rankingowa obejmującą zestawienie 18 gmin, które uzyskały najwyższą ilość punktów (najlepiej punktowane gminy z 18 powiatów, które przedłożyły wnioski o przyznanie pomocy). Łączna wnioskowana kwota pomocy na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” wynosi 235 589,00 zł, koszty całkowite planowanych zadań opiewają na wartość 509 827,55 zł.

Uniwersytet Samorządności został stworzony w celu umożliwienia przeprowadzania szkoleń, kursów oraz innych aktywności edukacyjnych odpowiadających potrzebom lokalnej społeczności. Realizacja koncepcji „Uniwersytet Samorządności” obejmuje wykonanie dwóch etapów. I etap inwestycyjny jest realizowany w tym roku i jest związany z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury na potrzeby realizacji zakładanych form edukacyjnych. Beneficjenci otrzymają pomoc finansową, którą przeznaczą na ulepszenie obiektu budowlanego, w celu stworzenia odpowiednich możliwości do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych. Wsparcie może być przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych polegających na drobnym remoncie lub zakupie wyposażenia do już istniejących i funkcjonujących obiektów pełniących funkcje kulturalne, społeczne, czy edukacyjne takich jak: świetlice wiejskie, domy kultury, budynki OSP, itp.

Natomiast II etap – (lata: 2022-2025) polegać będzie na realizacji założeń edukacyjnych z wykorzystaniem przygotowanej infrastruktury. Kolejnym etapem realizacji Inicjatywy będzie zawieranie umów o dofinansowanie .Według założeń nastąpi to w miesiącu lipcu br. 

„Uniwersytet Samorządności” ma pomóc w osiągnięciu celów wśród których należy wymienić: rozwój społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie idei samorządności wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego, realizowanie inicjatyw mających podnieść poziom świadomości prawnej (głównie w zakresie prawa samorządu terytorialnego), przygotowanie przedstawicieli społeczności wiejskich do pełnienia funkcji społecznych (liderzy wiejscy, sołtysi, radni), poprawę komunikacji pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich i instytucjami publicznymi, zminimalizowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego, propagowanie idei zrzeszania się i partycypacji w realizacji zadań własnych gminy (stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, formuła partnerstwa publiczno-społecznego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego), przygotowanie liderów wiejskich oraz organizacji społecznych działających na obszarach wiejskich do tworzenia dokumentów programowych oraz pozyskiwania środków zewnętrznych, zapoznanie społeczności wiejskiej z możliwościami produkcji, rejestracji i promocji produktów lokalnych oraz lokalnego dziedzictwa materialnego, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji członków grup i stowarzyszeń np. OSP, prezentację dobrych praktyk, konsolidację i integrację potencjałów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, propagowanie postaw patriotycznych, tradycyjnych wartości, działania na rzecz rozwoju „Małych Ojczyzn”.

Załączniki: 

1. Uchwała nr 277/5531/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 maja 2021 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych list rankingowych wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”

2. Załącznik nr 1  do Uchwały nr 277/5531/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 maja 2021 r. - Szczegółowe listy rankingowe sporządzone na podstawie oceny wniosków złożonych w 2021 roku w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”

3.  Uchwała nr 277/5532/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”

4. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 277/5532/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 maja 2021 r. -  Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udziela się pomocy finansowej w 2021 roku w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację I etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności".

5. Uchwała nr XXXVII/593/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”,

6. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/593/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2021 r. - Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udziela się pomocy finansowej w 2021 roku w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację I etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności".

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01, e-mail: urzad@podkarpackie.pl